Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky ke stažení

Čl. 1

Identifikační údaje dodavatele

UP Events s.r.o.,
se sídlem Bucharova 2641 / 14, 158 00 Praha 5
IČ:0334 4983, DIČ: CZ 0334 4983
Vedená u Městského soudu Praha ve složce C 230 494

Čl. 2

Vznik smluvního vztahu

Vznik smluvního vztahu o realizaci akce (firemní akce, eventový program, teambuildingový program, večírek, vzdělávací kurz a podobně) mezi dodavatelem - společností UP Events s.r.o. a objednatelem vzniká na základě uzavření smlouvy o realizaci akce nebo písemným emailovým potvrzením oběma stranami odsouhlasené nabídky.

Všeobecné smluvní podmínky společnost UP Events s.r.o. jsou k dispozici na webových stránkách www.upevents.cz.

Nedílnou součástí nabídky je časový plán akce, rozsah dodávaných služeb (lokace, občerstvení, doprava, program, včetně případných subdodávek) a způsob realizace / provedení / organizace, rozsah personálního zajištění a cenový rozpočet s odsouhlasenými částkami. V rozpočtu jsou specifikovány fixní částky a částky účtované podle skutečného množství odběru služeb.

Čl. 3

Povinnosti dodavatele a objednatele

Objednatel se zavazuje:

 1. Poskytnout dodavateli kontakt na osobu zmocněnou k vyjednávání o akci a odsouhlasení rozpočtu a kontakt na osobu účastnící se přímo realizace akce a zmocněnou ke komunikaci a odsouhlasení případných změn v průběhu realizace akce. Kontaktem se rozumí emailová adresa a číslo mobilního telefonu. Zmocněná osoba je k dispozici po celou dobu konání akce na telefonu
 2. Poskytnout informace potřebné k úspěšné a bezpečné realizaci akce před realizací akce i v průběhu realizace akce. V průběhu vlastní akce především informace, které by mohly vést k ohrožení bezvadného provedení akce a bezpečnosti účastníků.
 3. Poskytnout informace o pořádané akci účastníkům kurzu, především o lokaci, náročnosti akce fyzické i psychické, způsobu a rozsahu stravování, charakteru akce, který by mohl ovlivnit bezpečnost, způsobu dopravy, rozsahu pojištění ze strany zaměstnavatele (zákonné pojištění zaměstnanců).
 4. V případě zjištění nedostatků ze strany dodavatele a jeho subdodávek, vedoucích k možné reklamaci v rámci dohodnutého rozsahu nabídkou informovat dodavatele a na místě sepsat zápis o nedostatcích
 5. Zaplatit dodavateli za služby dohodnutou částku, případně dohodnutou zálohu (viz článek 4)

Dodavatel se zavazuje:

 1. Zrealizovat bezvadně program v rozsahu odběratelem odsouhlasené nabídky
 2. Poskytnout dodavateli kontakt na osobu zmocněnou k vyjednávání o akci a odsouhlasení rozpočtu a kontakt na vedoucího akce účastnícího se přímo realizace akce a zmocněnou ke komunikaci a odsouhlasení případných změn v průběhu realizace akce. Kontaktem se rozumí emailová adresa a číslo mobilního telefonu. Vedoucí akce je k dispozici na telefonu po celou dobu realizace akce.
 3. Poskytnout informace potřebné k úspěšné a bezpečné realizaci akce před realizací akce i v průběhu realizace akce. V průběhu vlastní akce především informace, které by mohly vést k ohrožení bezvadného provedení akce a bezpečnosti účastníků.
 4. Před akcí i v průběhu akce informovat odběratele o navýšení rozpočtu v důsledku změn v programu (změny konzultované se zmocněnou osobou odběratele, neočekávané změny či změny vedoucí k vyšší bezpečnosti účastníků)
 5. V případě zranění bezprostředně informovat zmocněnou osobu a sepsat zápis o události
 6. V případě zjištění nedostatků ze strany dodavatele a jeho subdodávek, vedoucích k možné reklamaci v rámci dohodnutého rozsahu na místě sepsat zápis o nedostatcích. Vzniklé nedostatky řeší dodavatel ihned na místě v rámci svých možností, případně v reklamačním řízení, viz čl.8.

Čl. 4

Cena a platební podmínky

 1. Rozpočet obsahuje, položkově rozepsané ceny za fixní a proměnné částky.
 2. Výše účtovaná cena bude objednatelem uhrazena na účet dodavatele číslo: 284 527 604 / 0300 vedený u ČSOB Praha 5.
 3. Dodavatel má vůči objednateli dále nárok na úhradu cestovních nákladů, na základě reálně vynaložených výdajů.
 4. Vyúčtování akce poskytne dodavatel odběrateli v co nejkratší době po skončení realizace akce

Čl. 5

Kvalifikace a bezpečnost

 1. Dodavatel se zavazuje dodat na program lektory, odborné pracovníky či umělce s adekvátním vzděláním, praxí, jazykovým vybavením a certifikáty.
 2. Pokud to druh dodávaného programu vyžaduje, dodavatel se tímto zavazuje na realizaci programu použít odpovídající materiál s bezpečnostními atesty či homologacemi.
 3. Dodavatel si vyhrazuje právo při špatných povětrnostních podmínkách nebo technických problémech jakéhokoliv důvodu, v rámci zachování bezpečnosti program přerušit, posunout v čase nebo nezačít. Výše uvedené konzultuje nejprve se zmocněnou osobou odběratele, kterému předloží pádné důvody.
 4. Dodavatel si vyhrazuje právo vyloučit z programu osoby ve stavu, který by ohrozil jejich vlastní bezpečnost, bezpečnost lektorů nebo ostatních osob a zničení materiálu (pod vlivem únavy, zdravotní indispozice, vlivu alkoholu nebo jiných omamných látek).

Čl. 6

Odstoupení od smlouvy a odstupné (stornopoplatky)

 1. Vyskytnou-li se důvodné okolnosti, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní realizaci této smlouvy, jsou povinny se o tom bez zbytečného prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá nárok na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila, a to následně:
  1.1 V případě zrušení předem dohodnutého termínu ze strany objednatele náleží dodavateli storno poplatek takto:
  v době od 7 do 0 kalendářních dnů před termínem konání je stanoven storno poplatek ve výši 100 % z plné ceny stornovaného programu;
  v době od 29 do 7 kalendářních dnů před termínem konání je stanoven storno poplatek ve výši 50% z plné ceny stornovaného programu;
  v době od 45 do 30 kalendářních dnů před termínem konání je stanoven storno poplatek ve výši 20% z plné ceny stornovaného programu;
  1.2 V případě zrušení předem dohodnutého termínu ze strany dodavatele náleží objednateli úhrada případných již vzniklých nákladů, spojených se zabezpečením tohoto programu (zálohy subdodavatelům, nákup materiálu či jiné prokazatelně doložitelné položky)
 2. V případě, že objednatel neuhradí dodavateli platbu podle čl. 4,
 3. odst. 2. této smlouvy ke dni její splatnosti, je objednatel povinen dodavateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z této částky za každý den prodlení, která je splatná do pěti dnů ode dne výzvy k jejímu uhrazení. Sjednáním této smluvní pokuty není dotčen nárok dodavatele na zákonný úrok z prodlení, případně na náhradu škody tímto dodavateli vzniklé.

Čl. 7

Pojištění

Pojištění dodavatele:

Dodavatel je pojištěn u společnosti ČSOB Pojišťovna, Zelené Předměstí, Masarykovo náměstí 1458, Pardubice.

Rozsah pojištění: Pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti a ze vztahu v rozsahu pojistné smlouvy.

Pojištění objednatele:

Na vyžádání připravujeme pro účastníky kurzů úrazové pojištění.

Čl. 8

Reklamace

V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb byla při realizaci akce nižší než bylo dohodnuto odsouhlasenou nabídkou a odběratel má sepsaný zápis o nedostatcích z akce, vzniká odběrateli nárok na reklamaci. Své nároky na reklamaci musí zákazník uplatnit do 5 pracovních dnů po konci realizace akce, jinak právo na reklamaci služeb zaniká. Dodavatel se zavazuje napravit zjištěný nedostatek přímo na akci nebo poskytnout domluvenou náhradu odběrateli. Dodavatel i odběratel se zavazují poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace.

Čl. 9

Závěrečná ustanovení

Obě smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem těchto podmínek. Objednatel souhlasí se zasíláním propagačních materiálů běžným způsobem a v běžném rozsahu. Objednatel souhlasí s použitím fotografií z pořádaných akcí pro použití v propagačních materiálech.

 

Obchodní podmínky ke stažení